Polityka Prywatności

INNFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STUDIO MASAŻU AAYUEVEDIK

Informacje zawarte tutaj dotyczą przetwarzania przez STUDIO MASAŻU AAYURWEDIK danych osobowych klientów w związku ze sprzedażą udług masażu. Przekazywane informacje są zgodne z przepisami dotyczącymi przatwarzania danych osobowych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I DANE KONTAKTOWE

Administrator danych osobowtych: Studio Masażu Aayurvedik 

Siedziba: ul.Mikołowska 117A 40-592 Katowice

Kontakt: info@studiomasazu.com,  tel. +48 693-535-886


CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe klientów przetwarzane są w celach:

  • Wykonywania umowy lub podjęcie działań lub podjęcie działań przed zawarciem umowy ( umówienie na usługę masażu, świadczenie usługi przyjmowanie reklamacji i wniosków)
  • Wykonywanie prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych wynikajacych z przepisów prawa w tym przepisów podatkowych i przechowywanie dokumentacji podatkowej.
  • Realizowanie interesu Studia Masażu Aayurvedik polegającym na analizie danych, statystyki ,  marketingu bezpośredniego, zabezpieczeniu i dochodzeniu roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami klienta i osób trzecich.

 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Postawą prawną jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a w szczególności art. 6 ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych osobowych.

ODBIORCY DANYCH

Zgodnie z definicją "Odbiorcy" umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych wymieniona w artykule 4 pkt. 9 Adminisrtrator informuje Klienta że jego dane osobowe podczas ich przetwarzania mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców.

  • Klientowi lub osobom trzecim upoważnionym przez Klienta
  • Upowaznionym przez Administratora osobom zatrudnionym przez Administratora
  • Podmiotom i osobom przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora lub na jego zlecenie
  • Organom  uprawnionym do przetwarzania danych osobowym na podstawie przepisów prawa

PRAWA KLIENTA ZWIĄZANE Z PRZTWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie tejże zgody przez jej cofnięciem.

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów. tj. marketingu własnych produktów lub usług – do czasu wycofania przez Klienta udzielonej wcześniej zgody,

dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).

PROFILOWANIE DANYCH

Przekazywane dane osobowe nie podlegają profilowaniu i zautomatyzowanemu przetwarzaniu.